ONLINE

Jsme tu pořád s Vámi

 

Vážení rodiče,

od 11. 5.2020 je v souladu s usnesením vlády (č. 491 ze dne 30. 4. 2020) znovu umožněna osobní přítomnost účastníků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže Praha 5 (dále jen DDM) znovu otevírá vybrané zájmové útvary (dále jen ZÚ).

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti účastníků v DDM a podmínky účasti (dále jen pokyny) ... odkaz ke stažení následuje

Z nich jsou nejdůležitější tyto:

           
            1. Účast dětí  a dalších účastníků v ZÚ není automatická, musí být písemně potvrzena, a to nejdéle do 10. 5. 2020 do 23.59 hod. Po tomto termínu již nebude možné děti dodatečně přihlásit. Víme, že termín je krátký, ale bohužel, nemáme jinou možnost. Jde o to, aby skupiny v ZÚ byly neměnné a abychom dodrželi předepsaný počet účastníků. Pokud bude vaše dítě do daného ZÚ přihlášeno, ale nebude se moci z jakéhokoliv důvodu některé z hodin zúčastnit, pak jste povinni ho písemně předem omluvit (důvod absence a příznaky k vyloučení všech podezření). Pokud dítě nebude včas řádně omluveno, dalších hodin se již nebude moci účastnit.
            2. Před první návštěvou ZÚ zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, odkaz ke stažení následuje.

, které předá buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do DDM. Pokud dítě bude navštěvovat více ZÚ, je třeba přinést podepsané čestné prohlášení pro každý ZÚ zvlášť (příklad: dítě navštěvuje dva ZÚ, donese dvě čestná prohlášení podepsaná zákonným zástupcem). Bez čestného prohlášení nebude účastníkům vstup do budovy umožněn.
                Čestné prohlášení se předává pro každý ZÚ pouze jednou - při první návštěvě.

  • 3. Do budovy DDM bude umožněn vstup jen účastníkům ZÚ, nikoli rodičům, ani jinému doprovodu.

                4. Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při vlastní činnosti bude možné roušku odložit. Každý účastník musí mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček na roušku. Bez roušky nemůže být účastník do DDM vpuštěn.

  • 5. Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v pokynech a které jsou pro jednotlivé ZÚ podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před zahájením činnosti pedagog stručně seznámí účastníky ZÚ s pokyny.
  • 6. Výuka bude probíhat dle pokynů vedoucího oddělení, je zcela v jeho kompetenci upravit dobu trvání lekce tak, aby bylo co nejvíce zamezeno potkávání jednotlivých skupin ve společných prostorách a byl čas na dezinfekci povrchů používaných pomůcek a vybavení.

Velmi se na vaše děti těšíme a tímto vás žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i následnému opětovnému uzavření našeho školského zařízení.

 
Za tým DDM Praha 5
Mgr. Marie Mertová, ředitelka

Novinky z našich videí

Návrat k pravidelné činnosti DDM Praha 5

 OTEVÍRAME .... přečtěte si pokyny....

Přihlášení uživatele

Aktuálně ONLINE

12
připojeno uživatelů

sobota 24. říjen 2020

Další projekty